Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Óvodavezetői pályázat

Nyolcszín Virág Óvoda
Nyolcszín Virág Óvoda

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A.§-a alapján pályázatot hirdet Szentesi Központi Óvoda óvodavezető (magasabb vezető)  beosztás ellátására

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama: A vezetői megbízás határozott időre, 5 évre 2017. február 01-jétől 2022. január 31-ig szól.

A munkavégzés helye: Csongrád megye 6600 Szentes, Klauzál Gábor u. 5-7.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az intézmény alapító okiratában meghatározott feladatok szakszerű és jogszerű ellátása, az intézmény vezetése a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvénybe, valamint a vonatkozó jogszabályokban, belső szabályzatokban foglaltak szerint, biztosítva a magas színvonalú törvényes és gazdaságos működést. Egyszemélyi felelős vezetőként a munkáltatói, ellenőrzési és kiadmányozási jogkör gyakorlása.

Illetmények, juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, valamint a pedagógusok előmeneteli és illetményrendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013.(VIII.30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 67.§.(1) bekezdésében meghatározottak:

–   felsőfokú iskolai végzettség és szakképzettség (óvodapedagógus),

  • pedagógus szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,
  • legalább öt év pedagógus munkakörben szerzett szakmai gyakorlat,
  • az intézményben pedagógus munkakörben fennálló, határozatlan időre, teljes munkaidőre szóló alkalmazás vagy a megbízással egyidejűleg pedagógus munkakörben történő, határozatlan időre teljes munkaidőre szóló alkalmazás, és
  • büntetlen előélet,
  • cselekvőképesség,
  • magyar állampolgárság,
  • vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

– mesterpedagógus minősítés

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

– fényképpel ellátott szakmai önéletrajz,

– az intézmény vezetésére vonatkozó program, szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléssel (vezetői program),

–  a végzettséget, a képesítést és szakvizsgát tanúsító okiratok másolatai,

– három hónapnál nem régebbi hatósági bizonyítvány, mely igazolja, hogy a betöltendő munkakör ellátásához szükséges tevékenység folytatását kizáró foglalkoztatástól eltiltás hatálya alatt nem áll,

– a szakmai gyakorlat meglétét tanúsító munkáltatói igazolás,

– arról szóló nyilatkozatát, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul,

– vagyonnyilatkozat tételi kötelezettség vállalására vonatkozó nyilatkozat,

– nyilatkozat arról, hogy a benyújtott pályázatot a pályázati eljárásban résztvevők megismerhetik,

– nyilatkozat arról, hogy a pályázó nyilvános vagy zárt ülésen kéri a pályázat megtárgyalását,

A beosztás betölthetőségének időpontja: A beosztás legkorábban 2017. február 01. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtási határideje: 2016. november 15.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt a 63/510-309 vagy a 63/510-345 telefonszámon lehet kérni.

A pályázat benyújtásának módja:

– Postai úton, a pályázatnak a Szentes Város Önkormányzat Képviselő-testülete címére történő megküldésével (6600 Szentes, Kossuth tér 6.) Kérjük a borítékon feltüntetni a beosztás megnevezését: „óvodavezető”.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A véleményezési eljárást követően a megbízásról Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete dönt. A pályáztató fenntartja magának a pályázati eljárás eredménytelenné nyilvánításának jogát.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. január 31.

A pályázati kiírás közzétételének helye, ideje:

– Kormányzati Személyügyi Központ (kozigallas.hu) – 2016. október 17.

– Szentes város honlapja – 2016. október 13.

– Szentesi Élet városi hetilap – 2016. október 14.

– Szuperinfo – 2016. október 13.

– Oktatási és Kulturális Közlöny aktuális száma