Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Orvosi ügyeleti ajánlattételi felhívás

Orvosi ügyelet
Orvosi ügyelet

Szentesi Intézmények Gazdasági Szervezete (6600 Szentes, Vásárhelyi út 12.) mint ajánlatkérő  

Szentes Város Önkormányzata (6600 Szentes, Kossuth tér 6.) mint lebonyolító AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA

központi orvosi ügyeleti  feladatok ellátása tárgyában a Szentesi Intézmények Gazdasági Szervezetével megkötendő közreműködői megállapodás nyílt versenyeztetési eljárásra. A közreműködői megállapodás 2017. január 01-től a közbeszerzési eljárás lefolytatásáig, de legfeljebb 2017. április 30-ig kerül megkötésre.

Ajánlattételi határidő: 2016. december 5. 12.00 óra

Az ajánlattételi határidőt követően érkezett ajánlatokat Ajánlatkérő felbontás nélkül érvénytelennek nyilvánítja.

Ajánlatok benyújtásának helye: Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzői Iroda 6600 Szentes, Kossuth tér 6. I. em. 206. szoba.

Az ajánlattételi felhívással kapcsolatosan érdeklődni a Szentesi Intézmények Gazdasági Szervezete vezetőjénél Kovács Györgyné 6600 Szentes, Vásárhelyi út l2. sz. alatt, vagy telefonon a 63/318-371-es számon lehet.

Az ajánlatokat összefűzve vagy kötve, folyamatos lapszámozással az ajánlat utolsó oldalán a képviseletre jogosult cégszerű aláírásával ellátva 3 eredeti és egy elektronikus, digitális adathordozóra kiírt zárt formátumú (pl. pdf) elektronikus példányban kell benyújtani. Ajánlattevő képviseleti jogosultságát eredeti vagy hiteles másolatban készült aláírási címpéldánnyal vagy ügyvéd által készített aláírás mintával köteles igazolni. Ajánlatkérő a képviselő jogosultságát az IRM közhiteles nyilvántartásában ellenőrzi. Amennyiben Ajánlattevő a cégnyilvántartásban nem szerepel, eredeti vagy hiteles másolatban benyújtott alapító okiratával és a nyilvántartásba vevő szerv eredeti vagy közhiteles igazolásával köteles igazolni a törvényes képviselő személyét. Amennyiben Ajánlattevő ajánlatát nem Ajánlattevő törvényes képviseletére jogosult személy írja alá, Ajánlattevő ajánlatába köteles becsatolni a törvényes képviselő által aláírt, az ajánlat tárgyára vonatkozó ügyleti képviseletre vonatkozó meghatalmazást is.

Az ajánlatokat zárt csomagolásban kell benyújtani, a csomagoláson feltüntetve Ajánlattevő nevét, címét, valamint az ajánlat tárgyát, valamint az ajánlattételi határidő megjelölését, valamint az „ajánlattételi határidő előtt nem bontható fel” megjelölést.

A szerződés főbb specifikációi

Ellátási terület: Derekegyház, Nagytőke, Szegvár, Szentes

Ellátandó lakosságszám: 34826 fő

Ajánlattevő ettől a mennyiségtől eltérő 10%-os mértékű változás esetén jogosult a szerződéskötésre.

Ügyelet helye, időtartama:

Felnőttorvosi ügyelet 6600 Szentes, Vásárhelyi út 30. sz. alatt

munkanapokon 15:00 órától az azt követő munkanap 7:00 óráig (hétvégén és munkaszüneti napokon folyamatosan 24 órában).

Gyermekorvosi ügyelet 6600 Szentes, Vásárhelyi út 30. sz. alatti gyermekorvosi rendelő

külön rendelés: munkanapokon 15 órától 17 óráig, hétvégén és munkaszüneti napokon 9 órától 11 óráig

a Csongrád Megyei Dr. Bugyi István Kórház Gyermekosztállyal együttműködve: munkanapokon 17.00-órától az azt követő munkanap 7:00-óráig , hétvégén és munkaszüneti napokon folyamatosan 24-órában ( rendelési időn kívül)

 

Az ajánlatok értékelése

 

Az ajánlatok elbírálása 2016. december 15. napjáig történik. Ajánlattevő az ajánlattételi határidő és az elbírálás tervezett napját követő 30 napig köteles fenntartani ajánlati kötöttségét. Az ettől rövidebb ajánlati kötöttséggel benyújtott ajánlatokat Ajánlatkérő értékelés nélkül érvénytelennek tekinti.

Az ajánlattétel feltételei (alkalmassági követelmények):

 1. Ajánlattevő rendelkezzen az ajánlattételi felhívást megelőző 3 éves időtartamban legalább 1 db, legalább 30.000 főt ellátó, folyamatosan biztosított egészségügyi szolgáltatásra vonatkozó, szerződésszerűen végzett olyan pozitív tartalmú referenciával, melynek éves értéke: minimum nettó 23,50 millió Ft értékű. Továbbá rendelkezzen a jelzett időszakra vonatkozóan önálló gyermekorvosi-ügyeleti referenciával minimum 3000 fő tekintetében. Az igazolás módja a szerződést kötő másik fél által kiállított dokumentummal történhet.
 2. Ajánlattevő a feladatellátás tárgyára vonatkozó, akkreditált minőségbiztosítási szerv által kiállított, az ajánlattétel időpontjában hatályos minőségbiztosítási nemzeti vagy az EGT tagállamiban elfogadott nemzetközi szabványnak megfelelő tanúsítvánnyal (ISO 9001, vagy azzal egyenértékű szabvány). Az igazolás a tanúsító szerv által kiállított igazolással történhet.
 3. Ajánlattevő rendelkezzen a Nemzeti Adó- és Vámhivatal által kiállított, az ajánlattétel időpontjánál nem régebbi nemleges adóigazolással, illetve a köztartozásmentes adatbázisban szerepeljen.
  Nyilatkozzon arra vonatkozóan, hogy a szervezet átlátható szervezetnek minősül.
 4. Ajánlattevő rendelkezzen Ajánlattevő Székhelye szerinti Adóigazgatási Osztálya által kiállított igazolással arról, hogy helyi adó, illetve adó módjára behajtható lejárt esedékességű tartozása nincs.
 5. A teljesítőképesség igazolására Ajánlattevő nyújtson be valamennyi, az ajánlattétel időpontjában fennálló és azt megelőző 24 hónapban fennálló pénzforgalmi számlája vonatkozásában olyan igazolást, mely szerint 30 napot meghaladó sorban álló tétel fizetési számláján nem volt.
 6. Az ajánlattevő kijelenti, hogy a közbeszerzés tárgya a Kbt. 111. § d.) pontjában hivatkozott 3. sz. melléklet szerinti egészségügyi személyzettel való ellátási szolgáltatás becsült értéke a 18.000.000,- Ft-ot – az uniós értékhatárt nem éri el – ezért nem esik a Kbt-t hatálya alá.
 7. A felhívást tevő fél a Ptk. 6:74 § (2) bekezdésére hivatkozással a szerződéskötést megtagadhatja a legkedvezőbb ajánlatot benyújtó ajánlattevővel szemben, ezt jogát a jelen felhívásban kiköti.
 8. Ajánlattevő nyújtsa be a szolgáltatás tárgyára vonatkozó szakmai felelősségbiztosításának hiteles másolatát, melyben igazolja, hogy a tevékenység ellátására káreseményenként legalább 10 millió, évente minimum 50 millió forint összegű szakmai felelősségbiztosítással rendelkezik.

A nyertes ajánlattevő a jogszabályi feltételek alapulvételével és betartásával köteles:

 1. a fentiekben megjelölt települések vonatkozásában a központi háziorvosi és házi gyermekorvosi ügyeleti feladatokat ellátni,
 2. az ügyeletben résztvevő személyzetet foglalkoztatni, részükre az ügyeleti beosztást meghatározni,
 3. számukra bért vagy díjat fizetni,
 4. számukra munkaruhát és védőeszközt biztosítani,
 5. gépkocsi üzemeltetéséről gondoskodni, az üzemeltetéssel és a fenntartással járó költségeket fedezni,
 6. a rendelkezésre bocsátott ügyeleti helyiségek rezsiköltségét fizetni,
 7. a polgári törvénykönyv bérleti szerződésre vonatkozó rendelkezései alapján a bérlőre háruló kötelezettségeknek eleget tenni.
 8. a gyógyszerek, gyógyászati segédeszközök, egyszer használatos készlet pótlásáról gondoskodni,
 9. az eszközök, műszerek javításáról, pótlásáról gondoskodni,
 10. az orvosi textília sterilizálásáról, tisztításáról gondoskodni,
 11. a veszélyes hulladék elszállításáról gondosodni,
 12. a központi orvosi ügyelet ellátásával kapcsolatos minden adminisztratív feladat elvégzését biztosítani (a OEP felé a jelentési kötelezettséget megtenni),
 13. hétvégén, valamint munkaszüneti napokon, ügyeleti időben a háziorvosok, kezelőorvosok által előzetesen elrendelt sürgősségi injekciózást elvégezni
 14. köteles felelősségbiztosítással rendelkezni, s nyilatkozni, hogy meglévő felelősségbiztosítását a megkötésre kerülő szerződés tartalma szerinti tevékenységre is kiterjeszti, s azt a szerződéskötéskor bemutatja.
 15. köteles az irányadó jogszabályokat, különösen az Eü. törvény, a házi orvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000 (II.25.) EüM rendelet, az egészségügyi ellátás folyamatos működtetésének egyes szervezési kérdéseiről szóló 47/2004 (V.11) ESzCsM rendelet, az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekről szóló 60/2003. (X.20.) EszCsM rendelet betartására,
 16. vállalni, hogy minden, a szolgáltatás ellátásához szükséges engedélyt – a feladat ellátásának kezdő időpontjáig – megszerzi.
 17. ajánlatkérő kérésére betegforgalmi adatokat szolgáltatni.

Ajánlati árnak tartalmaznia kell:

 1. a) szakmai tervet,
 2. b) dokumentációs rendet,
 3. c) az egyes ügyeleti betegellátásokról, a páciens háziorvosa irányába történő tájékoztatás tervezett rendszerének bemutatását,
 4. d) az ügyeleti ellátással kapcsolatos beteg-panaszok ajánlattevő általi kivizsgálására vonatkozó szabályozás bemutatását,

A feltételeknek nem megfelelő ajánlatokat Ajánlatkérő érvénytelennek nyilvánítja.