Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Kik azok a hivatásos gondnokok?

„A magyar közigazgatás kis szeletében, a gyámhivatali munkában látnak el nélkülözhetetlen feladatot a hivatásos gondnokok, akiknek tevékenységéről keveset tud a közvélemény.”

A szentesi gyámhivatal illetékességi területén négy bentlakásos szociális intézmény hat telephellyel működik, az ellátottak jelentős része cselekvőképességet korlátozó vagy kizáró gondnokság alatt áll. A gyámhivatal jelenleg 510 gondnokság alatt álló személyt tart nyilván, akiknek kb. 80 %-a él az ápoló otthonokban.

Az utóbbi időben egyre inkább érzékelhető tendencia, hogy a gondnokoltak hozzátartozói nem vállalják a gondnoki teendőket, vagy körülményeikre tekintettel kérik a felmentésüket, mert nem tudnak eleget tenni a megbízatásnak. Jó néhány olyan eset is történt, hogy a hozzátartozót el kellett mozdítani a tisztségből, mert nem tudott elszámolni a rábízott vagyonnal, jövedelemmel. Nyilvánvalóan nem rendelhető ki törvényes képviselőként, vagyonkezelőként az a hozzátartozó sem, akinek a veszélyeztető magatartása miatt kell a gondnokság jogintézményét alkalmazni.

A Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. tv. (Ptk.) 19/A. § (3) bekezdése, illetve a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. IX.10.) Korm. rendelet (Gyer.) 134. § (1) bekezdése alapján hivatásos gondnokot kell kirendelni, ha a cselekvőképességet érintő gondnokság alatt álló személynek nincs olyan hozzátartozója, aki a gondnokság viselésére alkalmas. Hivatásos gondnok csak büntetlen előéletű személy lehet, aki a külön jogszabályban meghatározott képesítési előírásoknak megfelel. A hivatásos gondnok egyidejűleg legfeljebb 30 gondnokság alatt álló személy vonatkozásában láthat el gondnoki feladatokat.

A szentesi gyámhivatal mellett 2001. novemberéig 2 hivatásos gondnok működött, azóta a gondnoksági illetékességi szabályok megváltozása miatt – a gondnok helyett a gondnokolt lakóhelye alapozza meg az illetékességet – a létszám folyamatosan emelkedett, jelenleg 8 hivatásos gondnok megbízási szerződéssel látja el a feladatot. A jogszabály szerint a gondnok a gondnokság alá helyezett személy törvényes képviselője és vagyonának kezelője, ellátást, gondozást nem köteles biztosítani, az a szociális ellátórendszer feladata. A gondnokok tevékenységét a gyámhivatal irányítja és felügyeli, a vagyonkezelésről rendszeresen beszámolni tartoznak a gyámhivatalhoz.

A hivatásos gondnokok feladata rendkívül sokrétű. Az esetek jelentős részében a gondnokolt rendszeres jövedelmét kell felvenni, abból a szükséges kiadásokat teljesíteni, az esetleg megmaradó összegeket pedig gyámhatósági fenntartásos betétben kell kezelni. Nagyobb feladatot jelent, ha a gondnokoltnak ingatlana is van, amelynek a fenntartásáról, hasznosításáról kell gondoskodni. A legtöbb törődést azonban azok a gondnokoltak igényelnek, akik saját otthonukban egyedül, vagy más családtaggal élnek. Az ilyen esetekben a gondnokok időnként a családot pótolják, szociális munkásként életvezetési tanácsokat adnak, segítik a rászorultakat minden problémájuk megoldásában. Van olyan intézményben elhelyezett gondnokolt, akinek egyetlen kívülálló „hozzátartozója” a hivatásos gondnok.

Ehhez nagyfokú elhivatottság, empátia, türelem szükséges és a szociális (egészségügyi) ellátó rendszer útvesztőiben való eligazodás sem egyszerű. Mindennapos eset, hogy a kórházban tartózkodó személy önellátásra képtelen, a család nem tudja (nem akarja) ellátni, a bentlakásos otthonokban azonban állandó a férőhelyhiány.

A hivatásos gondnoki munka napi 24 órás készenlétet igényel, hiszen pl. egy sürgős műtéthez a hozzájárulást azonnal meg kell adni, a szökésben lévő intézményi ellátott ügyében azonnal intézkedni kell, a bűncselekménnyel érintett gondnokolt meghallgatásánál jelen kell lenni, de előfordult, hogy a kórházban lévő gondnokolt kedvenc háziállatát minden nap megetette a hivatásos gondnok. Volt olyan eset is, hogy az intézményben elhelyezett gondnokolt másik városban lévő családi házában a központi fűtés víztelenítésében segédkezett a hivatásos gondnok, az ilyen munkákra (vagy pl. a parlagfű-mentesítésre) nagyon nehéz alkalmi munkást találni.

A jelenlegi szabályozás nem egyértelmű a hivatásos gondnokok díjazásával kapcsolatban.

Bízunk abban, hogy az új Polgári Törvénykönyv és a végrehajtási jogszabályok egységessé teszik alkalmazásukat és az eddigi 30 helyett 20 főben maximálják az egy hivatásos gondnok által elláthatók számát. Így talán nagyobb lesz a megbecsülése ennek a szakmának és nem lesz akkora a fluktuáció sem; ez nemcsak az ő, hanem a gondnokoltak érdekét is szolgálja.

A hivatásos gondnokok áldozatos munkájára továbbra is számítunk.

Szombathelyiné Tóth Júlia
hivatalvezető