Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Szentesi Családsegítő Központ

 • 6600 Szentes, Ady E. utca 10.
 • Tel.: 06-63/561-510, Fax: 06-63/561-529
 • E-mail: galantal@cssk-szentes.hu
 • Igazgató: Gál Antal

A Szentesi Családsegítő Központ személyes gondoskodást nyújtó szociális, és gyermekvédelmi alapellátást biztosító intézmény, mely ezen túlmenően, alaptevékenységként szabadidős szolgáltatásokat, és önálló szervezeti egységként közoktatási feladatot is ellát.
 

Gyermekjóléti Szolgálat

 • 6600 Szentes, Ady E. utca 10.
 • Tel.: 06-63/561-513, Fax: 06-63/561-529
 • E-mail: laszlogyongyi@cssk-szentes.hu
 • Intézményvezető: László Gyöngyi

Az 1997. évi XXXI. A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvény alapján 1997. novemberében Szentesen is megalakult a gyermekjóléti szolgálat, amely Szentes város közigazgatási területén látja el feladatait.
A gyermekjóléti szolgálat feladata a gyermekek testi, lelki egészségének, családban történő nevelésének elősegítése, a gyermek veszélyeztetettségének megelőzése érdekében, a már kialakult veszélyeztetettség megszüntetése, valamint a családjából kiemelt gyermek visszahelyezésének elősegítése.
A Gyermekjóléti Szolgálat által nyújtott ellátásra a településen élő minden gyermek jogosult.

Ennek érdekében folyamatosan figyelemmel kíséri a településeken élő gyermekek életkörülményeit és szociális helyzetét. Működteti a gyermekvédelmi jelzőrendszert, melyben az érintett intézmények (jelzőrendszeri tagok által veszélyeztetettnek ítélt gyermekek családjaival felveszi a kapcsolatot, annak érdekében, hogy a veszélyeztetettséget megszüntessék.

Tájékoztatást nyújt a gyermeki és szülői jogokról, kötelezettségekről, valamint az országos és helyi támogatásokról és ellátásokról, ezek igénybevételéhez szükség esetén segítséget nyújt. A szolgáltatásszervezési, közvetítési feladata körében megszervezi, hogy a településen élő gyermekek szükség szerint az alábbi szolgáltatásokat elérhessék: családtervezési, pszichológiai, nevelési, egészségügyi, mentálhigiénés tanácsadás.

Szolgáltatásaink:

 • családgondozás a személyes segítő kapcsolat keretében
 • szociálisan és/vagy mentálisan veszélyeztetett gyermek ellátása, figyelemmel kísérése, szakemberhez juttatása
 • a gyermek veszélyeztetettségével kapcsolatos jelzések fogadása, kivizsgálása; visszajelzés az intézmény felé.
 • kapcsolattartás a helyi gyermekintézmények szakembereivel /védőnők, bölcsőde, óvodák, iskolák gyermekvédelmi felelősei/ és egyéb a gyermekek sorsát érintő ügyekben eljáró intézményekkel.
 • gyermekpanasz meghallgatása
 • helyettes szülői hálózat szervezése és szakmai támogatása
 • örökbefogadás segítése
 • intézetből hazakerült gyermek utógondozása
 • tájékoztatás, ügyintézés, tanácsadás szociális és mentális ügyekben
 • életvezetési tanácsadás
 • családi konfliktuskezelés
 • várandós anyák segítése, kórházi szociális munka
 • szabadidős gyermekprogramok nyilvántartása és szervezése
 • jogi tanácsadás

Egyéb szolgáltatásaink:

 • konzultációs lehetőséget biztosítunk a megye gyermekvédelmi szakembereinek
 • gyakorló terepet biztosítunk egyetemi és főiskolai hallgatók számára

  

Gyermekek Átmeneti Otthona

 • 6600 Szentes, Munkácsy Mihály u. 3.
 • Tel. és fax: 06-63/444-500
 • E-mail: gyao@cssk-szentes.hu
 • Intézményvezető: Dr. Benedekné Gulyás Márta

 Szentes Város Önkormányzata a Gyermekek Átmeneti Otthonát megszakítás nélküli munkarendben, 6 fő szakmai státusszal, ügyeleti rendszer alkalmazásával működteti.Az a családban élő gyermek helyezhető el, aki átmenetileg ellátás és felügyelet nélkül marad, vagy elhelyezés hiányában ezek nélkül maradna, valamint akinek ellátása a család életvezetési nehézségei miatt veszélyeztetett. Az otthonban a gyermek anyja is elhelyezhető.

A gyermekek átmeneti gondozása keretében a gyermek testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődését elősegítő, az életkorának, egészségügyi állapotának és egyéb szükségleteinek megfelelő étkeztetéséről, ruházattal való ellátásáról, mentálhigiénés és egészségügyi ellátásáról, gondozásáról, neveléséről, lakhatásáról a szülővel egyeztetett módon gondoskodik. A gyermek részére teljes körű (15/1998.(IV.30) NM rendelet 76-82§) ellátást biztosítja.

A veszélyeztetettség megszüntetése érdekében gondozási-nevelési terv készül a gyermekjóléti szolgálattal együttműködve.

 

Családok Átmeneti Otthona

 • 6600 Szentes, Koszta József u. 7/A.
 • Tel. és fax: 06-63/560-450
 • E-mail: csao@cssk-szentes.hu
 • Intézményvezető: Kaiser Szilárd

A gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló törvénynek megfelelően üzemelteti a Családok Átmeneti Otthona tagintézményt. A szülő kérelmére együttesen elhelyezi a veszélyeztetett gyermeket és szüleit. Az együttes elhelyezésen túl szociális szolgáltatásaival, hivatalos ügyek intézésének segítésével, egyénre szabott bánásmóddal a családi és társadalmi kapcsolatok helyreállítását, az önálló életvezetés kialakítását és a hajléktalanság állapotának, a gyermek veszélyeztetettségének megszüntetését segíti elő. Segítséget nyújt a szülőnek gyermeke teljes körű ellátásához, gondozásához, neveléséhez.