Tervezett áramszünet

Építési szabályzat

IVS

HURO SPORTTOURISM

Szentes Város Sportturisztikai Projektje: HURO 1101/172/2.1.3Építésügyi hatósági engedélyek

 • Építési engedély
 • Összevont építési engedély
 • Használatbavételi engedély
 • Fennmaradási engedély
 • Elvi építési engedély
 • Bontási engedély
 • Építésügyi bírság
 •  

  Közlemény!

   

  A jogszabály 2009. október 01-vel megváltozott!

  Czirok Jánosné
  osztályvezető

  Az eljárás jogi alapjai:

  • 193/2009.(IX.15.) Korm. rendelet, az építésügyi hatósági eljárásról és az építésügyi hatósági ellenőrzésről.
  • 37/2007.(XII.13.) ÖTM. rendelet, az építésügyi hatósági eljárásokról, valamint a telekalakítási és az építészeti-műszaki dokumentációk tartalmáról.
  • 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet, az országos településrendezési és építési követelményekről (OTÉK).
  • Az 1999. évi CXV. törvénnyel módosított 1997. évi LXXVIII. törvény, az épített környezet alakításáról és védelméről. (Étv.)
  • 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet, az építőipari kivitelezési tevékenységről.
  • 45/2004. (VII.26.) BM-KvVM együttes rendelet, az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól.

  Az építésügyi hatósági jogkört első fokon a jegyző megbízásából a Műszaki Osztály látja el. A kiemelt építésügyi hatósági ügyekben (elvi építési, az építési, a bontási, a használatbavételi és fennmaradási engedélyezési, továbbá az azokkal összefüggésben keletkezett ellenőrzési és kötelezési ügyekben) a 343/2006. (XII.23.) Korm. rendelet alapján, Szentes városon kívül az alábbi településeken is:

  • Árpádhalom
  • Derekegyház
  • Eperjes
  • Fábiánsebestyén
  • Nagymágocs
  • Nagytőke
  • Szegvár

  Az ügyintézés helye:  6600 Szentes, Kossuth tér 6., Műszaki Osztály       em.: 226. számú szoba

  Ügyintézők:

  Ügyfélfogadási idő:    hétfő és csütörtök 8.00 – 16.00-ig

  Az építéshatósági eljárás illetéke: 

  1. Az építésügyi hatóságnál indított eljárás illetéke

  a) telekalakítási engedélyezési eljárás esetében telkenként 5000 forint,

  b) elvi építési engedélyezési eljárás esetében, ha

  ba) a telek beépítésével kapcsolatos követelmények, vagy a településképi és építészeti követelmények (építészeti megjelenítés környezetbe illeszkedése) tisztázására szolgál, 15 000 forint,

  bb) a műemléki, régészeti, kulturális örökségvédelmi, természet-, táj- és környezetvédelmi, egészségvédelmi, talajvédelmi, valamint életvédelmi, tűzvédelmi követelmények tisztázására, vagy a műszaki követelményeket előzetesen tisztázó – az építményekkel kapcsolatos országos szakmai követelmények jogszabályban meghatározott előírásaitól eltérő – műszaki megoldások alkalmazhatóságára szolgál, 30 000 forint,

  bc) a ba)-bb) pontokban meghatározottak együttes tisztázására szolgál, 45 000 forint,

  c) építési (továbbépítési) engedélyezési eljárás esetében

  ca) új egylakásos lakóépület építése és bővítése esetén 20 000 forint, egyéb új épület építése és bővítése esetén lakásonként 10 000 forint, egyéb önálló rendeltetési egység építése és bővítése esetén

  – önálló rendeltetési egységenként 250 m2 hasznos alapterületig 20 000 forint,

  – a 250 m2-nél nagyobb hasznos alapterületű önálló rendeltetési egységenként 100 000 forint,

   

  cb) meglévő épület átalakítása, felújítása, helyreállítása, korszerűsítése esetén az építési tevékenységgel érintett hasznos alapterület minden megkezdett 100 m2-ként 10 000 forint, vagy az érintett felület minden megkezdett 200 m2-ként 10 000 forint,

  cc) műtárgy építése esetén, ha mérete jellemzően alapterületben kifejezhető, akkor minden megkezdett 100 m2-ként 10 000 forint, ha jellemzően hosszban kifejezhető, akkor folyóméterenként 1000 forint,

  cd) meglévő műtárgy bővítése, átalakítása, felújítása, helyreállítása, korszerűsítése esetén az építési tevékenységgel érintett alapterület minden megkezdett 100 m2-ként 10 000 forint, vagy ennek hiányában az érintett felület minden megkezdett 200 m2-ként 10 000 forint,

  ce) egyéb építési tevékenység esetén 50 m2-ként 10 000 forint,

  cf) antennák, antennatartó szerkezetek, csatlakozó műtárgyak esetén, az eljárás tárgyát képező távközlési építmény legnagyobb lineáris méretét figyelembe véve, megkezdett méterenként 50 000 forint,

  d) módosított építési engedélyezés esetén a módosítással érintett építményrész tekintetében az alapeljárás illetékével egyező mértékű,

  e) az építményekkel kapcsolatos országos szakmai követelmények jogszabályban meghatározott előírásaitól eltérő műszaki megoldás engedélyezése esetén 20 000 forint,

  f) felvonó, mozgólépcső és mozgójárda építésére vonatkozó engedélyezés esetén 15 000 forint,

  g) építési tevékenység bejelentési eljárása esetén 20 000 forint,

  h) bontási engedélyezési eljárás esetén a bontandó építmény 100 m2-ként 10 000 forint, vagy folyóméterenként 1000, vagy darabonként 10 000 forint,

  i) fennmaradási engedélyezési eljárás (engedély nélkül végzett bontás tudomásulvétele) esetén a c), f), g) és h) pontok szerint megállapított illeték másfélszerese,

  j) használatbavételi engedélyezés esetében a c), f) pontokban megállapított illetékkel megegyező mértékű,

  k) használatbavétel bejelentése esetén a g) pontban megállapított illetékkel megegyező mértékű,

  l) rendeltetésmegváltoztatási engedélyezési eljárás esetén az érintett – önálló rendeltetési egységenként – 10 000 forint, amennyiben azonban a rendeltetés megváltoztatása építési engedélyköteles munkával jár együtt, az a c)-e) és g) pont szerinti illetékkel megegyező mértékű,

  m) az a)-l) pont alá nem eső elsőfokú építésügyi hatósági eljárás (pl. bármely építésügyi hatósági engedély érvényének meghosszabbítása, jogutódlás kérése) esetében 10 000 forint,

  n) az építésrendészeti hatósági intézkedés kérése esetében 15 000 forint,

  2. az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásban hozott döntés ellen igénybe vehető fellebbezés esetén 30 000 forint,

  3. a felügyeleti intézkedés esetén 50 000 forint.

  A kérelemhez szükséges illetékbélyeg megvásárolható a Postahivatalban és a Polgármesteri Hivatalban.