Programok

 • 10. 22. – 01. 31.:Nézőpontok c. kiállítás látogatható
 • 11. 16. – 11. 28.:Tokácsli Lajos emlékkiállítás (Tokácsli Galéria)
 • Ma 9:00 – 14:00:Országos Kötélugró Csapatbajnokság
 • Ma 9:00 – 12:00:Sakkverseny (MKKK)
 • Ma 15:00 – 16:00:Józsa Károly kiállításának megnyitója (Könyvtár)
Több... »     Következő »

HURO SPORTTOURISM

Szentes Város Sportturisztikai Projektje: HURO 1101/172/2.1.3

Kategóriák

Fotók Szentesről

<Digimax S600 / Kenox S600 / Digimax Cyber 630>

 RSS hírek a Szentes.hu-ról

Klauzál óvoda DAOP

Építési szabályzat

IVS

Renergy

Ipari Park fejlesztése

DAOP-1.1.1/A_2-09-2010-0001

Norvég projekt

HURO – HELP projekt

HURO 1001/030/2.4.2.

HURO/1001/226/2.1.2

A projekt kódja: HURO/1001/226/2.1.2

“Éjjeli menedék” bővítése

TIOP-3.4.2-11/1-2012-0111


A kapcsolattartásra vonatkozó határozat végrehajtása

A gyermek fejlődését veszélyezteti, ha a kapcsolattartásra jogosult vagy a kapcsolattartásra kötelezett a kapcsolatartást rendező egyezségben, illetve a kapcsolattartás engedélyezése tárgyában hozott határzatban foglaltaknak önhibájából ismételten nem vagy nem megfelelően tesz eleget és ezáltal nem biztosítja a zavartalan kapcsolattartást. Abban az esetben, ha a határozatban foglaltaknak a kötelezett szülő szándékosan és ismételten nem tesz eleget, a városi gyámhivatal: lefolytatja a bizonyítási eljárást, melynek során megállapítja, hogy mely időpontban, kinek a hibájából maradt el a kapcsolattartás. Ha a gyámhivatal megállapíjta az önhiba fennállását, 30 napon belül végzéssel rendeli el a végrehajtást.

 • 1) A végzésben figyelmezteti (benne: felhívás a jogellenes magatartás megszüntetésére, és a jogellenes magatartás következményeire), kötelezi a kapcsolattartás meghiúsulása folytán keletkezett igazolt költségek viselésére.

Ha a kapcsolatartásra jogosult vagy kötelezett a végrehajtást elrendelő végzésben foglaltaknak nem tesz eleget

 • 1.) a Ket. 140. §-ában foglaltakon túl kérelemre, a beérkezéstől számított 30 napon belül
 • 2.) Gyermekjóléti Szolgálat kapcsolatügyeletének, Gyermekjóléti Szolgálat közreműködését, vagy védelembe vétel elrendelését kezdeményezi
 • 3.) Gyermekvédelmi Közvetítői (mediációs eljárás) igénybevételét kezdeményezi. -> A végrehajtást elrendelő végzés jogerőre emelkedésétől számított 1 éven belül van lehetőség.

Ha akapcsolatartásra kötelezett a gyermeket bizonyíthatóan folyamatosa a kapcsolatartásra jogosult ellen neveli és a kapcsolatartás egedélyezése tárgyában hozott határozatnak a végrehajtási ntézkeédsek ellenére sem tesz eleget, a gyámhivatal

 • 1.) a gyermek elhelyezés megváltoztatása irént pert indíthat -> Ha az elhelyezés megváltoztatása a kiskorú érdeke
 • 2.) feljelentést tesz kiskorú veszélyeztetése miatt.

Költségviselés

                            }      Külön végzés. Ellene fellebbezésnek van helye

Eljárási költség

Más végzések a végrehajtási eljárásban -> Nincs helye fellebbeésnek, ellenea  Ket. szabályai szerint végrehajtási kifogás terjeszthető elő.


* Az eljárás jogi alapjánál használt rövidítések:

 •    Csjt. = A házasságról, a családról és a gyámságról szóló 1952. évi IV. tv.
 •   Ptk. = A Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. évi IV. tv.
 •   Gyvt. = A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv.
 •   Ket. = A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. tv.
 •   Gyer. = A gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet
 •   Gyár. = A gyermekvédelmi és gyámügyi feladat- és hatáskörök ellátásáról, valamint a gyámhatóság szervezetéről és illetékességéről szóló 331/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet