Tervezett áramszünet

Építési szabályzat

IVS

HURO SPORTTOURISM

Szentes Város Sportturisztikai Projektje: HURO 1101/172/2.1.3Gépjárműadó

Az adó alapja_

 • A személyszállító gépjármű – ide nem értve az autóbuszt – hatósági nyilvántartásban feltüntetett teljesítménye, kilowattban kifejezve. Ha a hatósági nyilvántartásban a személyszállító gépjármű teljesítménye csak lóerőben van feltüntetve, akkor a lóerőben kifejezett teljesítményt 1,36-tal kell osztani, s az eredményt a kerekítés általános szabályai szerint egész számra kell kerekíteni. Ha a hatósági nyilvántartás a személyszállító gépjármű teljesítményét nem tartalmazza, akkor az adóhatóság a személyszállító gépjármű azonosító adataival megkeresi az illetékes közlekedési hatóságot a személyszállító gépjármű teljesítménye közlése végett. Ez esetben ezt az adatot kell a személyszállító gépjármű adóalapjának tekinteni. 
 • Autóbusz, a lakókocsi, a lakópótkocsi hatósági nyilvántartásban feltüntetett saját tömege.
 • A tehergépjármű hatósági nyilvántartásban feltüntetett saját tömege, növelve a terhelhetősége (raksúlya) 50%-ával.
 • A nyergesvontató esetében a nyergesvontató saját tömegének kétszerese, növelve a nyergesvontatóval vontatható, átmenőfékes vontatmány (félpótkocsi) megengedett legnagyobb össztömege és a nyergesvontató saját tömege pozitív különbözetének felével.

 

Az adó mértéke személyszállító gépjármű (ide nem értve az autóbuszt) esetén

– gyártási évében és az azt követő 3 naptári évben 345 Ft/kilowatt,

– gyártási évet követő 4-7. naptári évben 300 Ft/kilowatt,

– gyártási évet követő 8-11. naptári évben 230 Ft/kilowatt,

– gyártási évet követő 12-15. naptári évben 185 Ft/kilowatt,

– gyártási évet követő 16. naptári évben és az azt követő naptári években 140 Ft/kilowatt.

 

Az adó mértéke az adóalap minden megkezdett 100 kilogrammja után:  

 • a légrugós vagy azzal egyenértékű rugózási rendszerű tehergépjármű, nyergesvontató, autóbusz esetén 850 Ft,
 • azelőző pont alá nem tartozó tehergépjármű, nyergesvontató, autóbusz esetén 1380 Ft.

 

Az „E” betűjelű ideiglenes rendszámtáblával ellátott személyszállító gépjármű után 10 000 Ft, míg a tehergépjármű után 46 000 Ft adót kell fizetni.

A „P” betűjelű ideiglenes rendszámtábla kiadása esetén 23 000 Ft adót kell fizetni. A gépjármű állandó rendszámtáblával való ellátását követő hónap 1. napjától az adófizetési kötelezettségre az általános szabályok az irányadók. Amennyiben a hatósági nyilvántartás szerint állandó rendszámmal ellátott gépjárműre „E” betűjelű ideiglenes rendszámtáblát adnak ki, ez után nem kell az e bekezdés szerinti adót megfizetni

 

Befizetési határidők:

 1. félévben: március 15
 2. félévben: szeptember 15,

évközben adókötelessé váló jármű esetében az adó összegét megállapító határozatban foglaltak szerint

Adókötelezettség kezdete:

Használt gépjármű vásárlása esetén: a vásárlást követő év január 1-től

Új gépjármű vásárlása esetén: a vásárlás napját követő hónap 1. napjától

Gépjármű forgalomba helyezése esetén: a forgalomba helyezést követő hónap 1. napjától

Külföldről behozott jármű esetén: a forgalomba helyezés napját követő hónap 1. napjától

„E” és „P” betűjelű ideiglenes rendszámtáblával ellátott gépjármű esetén: a rendszámtábla kiadásakor keletkezik

Mentességek 

– a súlyos mozgáskorlátozott vagy egyéb fogyatékossággal élő adóalany, valamint a súlyos mozgáskorlátozott vagy egyéb fogyatékossággal élő személyt rendszeresen szállító, vele közös háztartásban élő közeli hozzátartozó adóalany (a továbbiakban együtt: mentességre jogosult adóalany) egy darab – 100 kW teljesítményt meg nem haladó, nem a külön jogszabály szerinti személytaxi-szolgáltatásra és személygépkocsis személyszállító szolgáltatásra használt – személygépkocsija után legfeljebb 13 000 forint/adóév erejéig. Ha a mentességre jogosult adóalany adóalanyisága és adókötelezettsége az adóévben több személygépkocsi után is fenn áll, akkor a mentesség kizárólag egy, a legkisebb teljesítményű személygépkocsi után jár,

– Környezetkímélő gépkocsi

Nyilatkozat alapján:

 • a) a költségvetési szerv,
 • b) az egyesület, az alapítvány a tulajdonában lévő gépjármű után, feltéve, ha a tárgyévet megelőző évben társasági adófizetési kötelezettsége nem keletkezett,
 • c)az autóbusz, ha az adóalany a tárgyévet megelőző évben elért számviteli törvény szerinti nettó árbevételének legalább 75%-a helyi és helyközi menetrendszerinti közúti tömegközlekedés folytatásából származott. A feltétel teljesüléséről az adóalanynak nyilatkoznia kell,
 • d)  az egyházi jogi személy tulajdonában lévő gépjármű,
 • e)a létesítményi tűzoltóságot fenntartó gazdasági szervezetek azon tűzoltó szerkocsinak minősülő gépjárművei, melyek riasztás esetén részt vesznek a tűz elleni védekezésben, illetve a műszaki mentésben,
 • j)az a gépjármű, amelynek adómentességét nemzetközi egyezmény vagy viszonosság biztosítja. A viszonosság tekintetében az adópolitikáért felelős miniszter állásfoglalása az irányadó,
 • k) az Észak-atlanti Szerződés Szervezete, az Észak-atlanti Szerződés alapján felállított nemzetközi katonai parancsnokságok, továbbá az Észak-atlanti Szerződés tagállamainak és a Békepartnerség más részt vevő államainak Magyarországon tartózkodó fegyveres erői, és e fegyveres erők és parancsnokságok személyi állományába tartozó vagy alkalmazásában álló nem magyar állampolgárságú, katonai szolgálatban lévő és polgári állományú személyek tulajdonában lévő gépjármű.

Kedvezmények:

20 %-os adókedvezmény illeti meg:

azon autóbuszt, tehergépjárművet amelynek környezetvédelmi osztályba sorolása „5”, „6” „7” vagy „8” (6/1990.(IV.12) KöHÉM rendelet 5.számú melléklet II. alpontja szerint);

30 %-os adókedvezmény illeti meg

azon autóbuszt, tehergépjárművet, amelynek környezetvédelmi osztály  

kódja „9”, „10’, „11” vagy „12”;

 

Bevallási kötelezettség: 2004.01.01-től nincs. Az adó kivetése a gépjármű hatósági nyilvántartásba bejegyzett adatok alapján történik. Kivéve a mentesség megnyíltának vagy megszűnésének bejelentése, amelyet továbbra is az ügyfél feladata.

Az eljárás jogi alapjai:

 • Az adózás rendjét szabályozó többször módosított 2017.évi CL. törvény
 • A gépjárműadóról szóló többször módosított 1991. évi LXXXII. törvény

Az ügyintézés helye: 6600 Szentes, Kossuth tér 6., Adóiroda, földszint 105. számú szoba (Tel.: 63/510-330)

Az ügyintézés ideje: kb. 10 perc

Ügyintéző: Nagy-Mélykúti Stefánia

Ügyfélfogadási idő: hétfőtőn és csütörtökön 8.00 – 16.00-ig.

Az ügyintézéshez szükséges nyomtatvány letölthető, vagy térítésmentesen beszerezhető a Polgármesteri Hivatal 105-ös szobájában

Nyomtatvány a mentesség igénybevételéhez, megszűnéséhez --> Fájl mérete: Letöltések száma: 926
Bejelentés a belföldi forgalmi rendszámú gépjárműadó utáni adófizetési kötelezettség változáshoz
Nyomtatvány a kombinált áruszállítás miatti mentesség igénybevételéhez --> Fájl mérete: Letöltések száma: 643
Bejelentés a kombinált áruszállítás esetén a belföldi forgalmi rendszámú tehergépjárművek után az adóalanyt megillető adókedvezmény igénybevételéhez [A gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvény 8. § (4)-(6) bek.]