Tervezett áramszünet

Építési szabályzat

IVS

HURO SPORTTOURISM

Szentes Város Sportturisztikai Projektje: HURO 1101/172/2.1.3Lakásfenntartási támogatás

Az önkormányzat a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez a települési támogatás keretében lakásfenntartási támogatást nyújthat.

Lakásfenntartási támogatás adható annak a kérelmezőnek, aki egynél több lakás tulajdoni vagy bérleti, haszonélvezeti jogával nem rendelkezik, lakás hasznosításából jövedelme nem származik, vagyona nincs. Vagyon alatt a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény rendelkezései az irányadók.

Lakásfenntartási támogatást elsősorban természetbeni szociális ellátás formájában, és a lakásfenntartással összefüggő azon rendszeres kiadásokhoz kell nyújtani, amelyek megfizetésének elmaradása a kérelmező lakhatását a legnagyobb mértékben veszélyezteti. Indokolt esetben a támogatás a jogosult részére készpénzben is kiutalható.

Lakásfenntartási támogatás akkor adható, ha a háztartásban élők egy főre jutó jövedelme nem haladja meg több személy esetén a mindenkori öregségi nyugdíjminimum kétszeresét, egyedül élő esetén a két és félszeresét.

A kérelemhez szükséges dokumentumok a kérelem nyomtatványon kívül:

  • személyi igazolvány, lakcímkártya,
  • a lakásban élők utolsó havi nettó jövedelméről, illetve minden egyéb jövedelméről szóló igazolás, nyilatkozat,
  • utolsó havi közüzemi számlák (fogyasztási hely beazonosítása miatt)

A kérelem beadásakor ki kell tölteni a vagyonnyilatkozatot!

Az eljárás az ügyfél kérelmére indul.

Az eljárás jogi alapja:

  • Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete szociális rászorultságtól függő pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló rendelete,
  • 1993. évi III. tv. a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról,
  • a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006. (III.27.) Korm. rendelet,
  • 2004. évi CXL. tv. a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól.

Az ügyintézés helye: 6600 Szentes, Kossuth tér 6. fsz.116. számú szoba, tel.: 510-336

Ügyintéző: Bódiné Pajkos Ibolya, Fekete Csilla

Települési támogatás keretében lakásfenntartási támogatás kérelem nyomtatvány

Verzió: 2015. 03. 12.
Fájl mérete:259.5 KB Letöltések száma: 582