Tervezett áramszünet

Építési szabályzat

IVS

HURO SPORTTOURISM

Szentes Város Sportturisztikai Projektje: HURO 1101/172/2.1.3Rendkívüli települési támogatás

A települési önkormányzat képviselő-testülete a létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, valamint az időszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdő személyek részére rendkívüli települési támogatást nyújt.

Rendkívüli települési támogatás nyújtható

 • élelmiszerre,
 • ruhaneműre,
 • gyermekintézmények étkezési térítési díjának megfizetésére,
 • tüzelőre,
 • a megélhetést érintő előre nem tervezhető többletkiadásokra, temetési költségekre.

Rendkívüli települési támogatás akkor nyújtható, ha a kérelmező, illetve a családja jövedelmi viszonyait figyelembe véve az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg:

 • családok esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-kát,
 • egyedül élő, illetve gyermekét egyedül  nevelő szülő esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 %-kát.

Temetési költségek viseléséhez rendkívüli települési támogatás annak állapítható meg, akinek a családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem éri el az öregségi nyugdíjminimum mindenkori legkisebb összegének 250 %-kát.

Rendkívüli települési támogatás nyújtható pénzbeli ellátásként, valamint természetbeni ellátásként élelmiszerre, gyermekintézmények étkezési térítési díjának megfizetésére,  szemétszállítási díjra, gazdálkodást segítő támogatásra, valamint  kamatmentes szociális kölcsön megállapítása esetében.

Rendkívüli települési támogatás egy családnak, illetve egyedül élő kérelmező esetén egy személynek naptári évente legfeljebb három alkalommal nyújtható.

Az eljárás az ügyfél kérelmére indul.

Az eljárás jogi alapja:

 • Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete szociális rászorultságtól függő pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló rendelete,
 • 1993. évi III. tv. a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról,
 • 1997. évi XXXI. tv. a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról,
 • a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006. (III.27.) Korm. rendelet,
 • 2004. évi CXL. tv. a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól.

Az ügyintézés helye: 6600 Szentes, Kossuth tér 6. fsz. 113., valamint 116. számú szoba,   tel.: 510-331, 510-336

Ügyintéző: Aradi Noémi, Bódiné Pajkos Ibolya, Fekete Csilla

Rendkívüli települési támogatást igénylő lap

Verzió: 2015. 03. 04.
Fájl mérete:232.76 KB Letöltések száma: 1213

Rendkívüli települési támogatás Napközi térítési díj

Verzió: 2016. 08. 30.
Fájl mérete:110.6 KB Letöltések száma: 288

Települési támogatás 70 éven felüliek szemétszállítási díj visszaigénylése

Verzió: 2016. 08. 30.
Fájl mérete:68.07 KB Letöltések száma: 364