Tervezett áramszünet

Építési szabályzat

IVS

HURO SPORTTOURISM

Szentes Város Sportturisztikai Projektje: HURO 1101/172/2.1.3Köztemetés

A haláleset helye szerint illetékes települési önkormányzatnak kell gondoskodnia az elhunyt személy közköltségen történő eltemettetéséről, ha nincs vagy nem lelhető fel az eltemettetésre köteles személy, vagy az eltemettetésre köteles személy az eltemettetésről nem gondoskodik.

Az elhunyt személy utolsó lakóhelye szerinti települési önkormányzat:

 • a költségeket hagyatéki teherként a közjegyzőnél bejelenti,
 • vagy az eltemettetésre köteles személyt a köztemetés költségeinek megtérítésére kötelezi.

A temetésről sorrendben a következők kötelesek gondoskodni:

 • aki a temetést szerződésben vállalta,
 • akit arra az elhunyt végrendelete kötelez,
 • végintézkedés hiányában elhunyt temetéséről az elhalálozása előtt vele együtt élő házastársa vagy élettársa,
 • az elhunyt egyéb közeli hozzátartozója a törvényes öröklés rendje szerint.

A köztemetés elrendeléséhez szükséges valamennyi temetésre köteles személy erre irányuló kérelme, annak hiányában, hivatalból indított eljárás esetén hosszabb az elintézési idő, ami a költségeket növeli.

Az eltemettetésre köteles személy a köztemetési költség megtérítésére köteles, kérelmére részletfizetés engedélyezhető, az önkormányzat rendeletében szabályozottak szerint a megtérítési kötelezettség alól részben vagy egészben különös méltánylást érdemlő körülmények fennállása esetén mentesíthető.

A köztemetést a temetésre köteles hozzátartozónak kell kérni a lakóhelye szerint illetékes Polgármesteri Hivatalban.

Az eljárás jogi alapja:

 • 1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról
 • 63/2006. (III.27.) Korm. rendelet a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól
 • 1999. évi XLIII. törvény a temetőkről és a temetkezésről
 • Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete szociális rászorultságtól függő pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló rendelete,
 • 2004. évi CXL. tv. a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól.

Az ügyintézés helye: 6600 Szentes, Kossuth tér 6. fsz. 116. szoba tel.: 510-336

Ügyintézők:                Bódiné Pajkos Ibolya, Fekete Csilla