Kategória

Építési szabályzat

IVS

HURO SPORTTOURISM

Szentes Város Sportturisztikai Projektje: HURO 1101/172/2.1.3


Pályázati kiírás gyógyszer beszerzésre

Dr. Sipos Ferenc Parkerdő Otthon

Intézmény: Dr. Sipos Ferenc Parkerdő Otthon

Cím: Szentes, Kováts Károly u. 3.

Tel/fax: 63/850-020

e-mail: parkerdo@szentes.hu

Kapcsolattartó: Dányiné Nagy Andrea intézményvezető

 

Feladat: a Dr. Sipos Ferenc Parkerdő Otthon részére egységes gyógyszer beszállítási tevékenység ellátása:

 1. rész: társadalombiztosítási támogatással érintett
 2. rész: társadalombiztosítási támogatással nem érintett

gyógyszerek, gyógyászati segédeszközök 12 hónapra, 2017.07.01-2018.06.30. határozott időtartamra történő szállítási szerződés megkötésével.

Ajánlat csak mindkét rész vonatkozásában, együttesen tehető, olyan módon azonban, hogy az elbírálásnál az ajánlatkérő támogatott és nem támogatott gyógyszerek összesített értékét veszi figyelembe.

Feltételek:

 1. Ajánlatkérő a beszerezni kívánt gyógyszerekről, gyógyászati segédeszközökről, jelen ajánlattételi felhívás mellékleteként egy terméklistát csatol:

– támogatott gyógyszerek és

– nem támogatott gyógyszerekről.

(Az ajánlattétel során az ajánlatot az ajánlatkérő által megadott terméklistán szereplő gyógyszerekre és gyógyászati segédeszközökre kell megadni. Az ajánlatban helyettesítő termék nem adható meg csak abban az esetben, ha az ajánlattétel időpontjáig az ajánlatkérő által megadott terméklistán szereplő gyógyszer vagy gyógyászati segédeszköz esetleg kivonásra kerül. Az ajánlatban az ilyen termék nyomdatechnikailag kiemelendő.)

 1. Mindkét terméklista esetében külön-külön ajánlatot szükséges adni.
 2. A szállítási szerződés teljesítése során időközben kivonásra kerülhetnek gyógyszerek, melyek helyett a 44/2004. (IV.28.) ESzCsM rendelet szabályai szerint azonos hatóanyagú helyettesítő terméket kell szállítani (a helyettesítő termék egy- egy rendelésben termékenként egyféle kell, hogy legyen).
 3. Ajánlatkérő kiköti, hogy az eseti gyógyszerek a megrendelés napján 14 óráig, a havi rendszeres gyógyszerek a megrendelés kézhezvételétől számított 4 munkanapon belül kiszállításra kerüljenek személyenkénti csomagolásban.
 4. Az ajánlatkérő intézményhez történő kiszállítás költsége az ajánlattevőt terheli.
 5. Számlázás az intézmény nevére és címére papír alapon történik, valamint elektronikus formátumban is úgy, hogy az intézmény által használt QB-Host gyógyszer-nyilvántartó program azt fogadni tudja.
 6. A számla az intézmény nevére receptenkénti megbontásban (TAJ, név) részletezve kerüljön kiállításra.
 7. A folyamatos gyógyszer ellátás érdekében az Ajánlatkérő feltételként szabja, hogy

– Ajánlattevőnek legalább 3 gyógyszer-nagykerrel legyen szállítói szerződése,

(igazolás szükséges),

– lejárt tartozása ne legyen a beszállítók felé (igazolás szükséges a nagykereskedőktől)

– Köztartozásmentes adózók nyilvántartásában szerepeljen (előző havi igazolás csatolása).

– az ajánlattevő rendelkezzen az előző egy évben (2016 év) legalább 1 db, minimum 50 főt ellátó szociális intézmény részére történő gyógyszerszállítására vonatkozó, referenciával.

 1. A pályázatban ajánlatkérő kéri részletezni (részenkénti bontásban):
 • vételár (értékelési súly: 90)
 • egyéb fizetési feltételek (értékelési súly: 5)
 • vállalt garanciák, a szállítási határidők betartására, (értékelési súly: 5)

A fentiek – egymással összehasonlítva – ajánlatkérői bírálat alapját képezik.

 

A pályázati ajánlat elején kérjük felolvasó lap elhelyezését, melyben az ajánlattevő főbb adatai, az ajánlatkérő megjelölése, a pályázat megjelölése és a pályázati ajánlati összegek szerepeljenek.

Az ajánlatok bírálati szempontja:

 • a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás,
 • egyezőség esetén a 9. pontban foglaltak (összevetés alapján).

 

Kizáró okok:

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, aki

végelszámolás alatt áll, vagy vonatkozásában csődeljárás elrendeléséről szóló bírósági végzést közzétettek, vagy az ellene indított felszámolási eljárást jogerősen elrendelték, vagy ha a gazdasági szereplő személyes joga szerinti hasonló eljárás van folyamatban, vagy aki személyes joga szerint hasonló helyzetben van;

tevékenységét felfüggesztette vagy akinek tevékenységét felfüggesztették;

egy évnél régebben lejárt adó-, vámfizetési vagy társadalombiztosítási járulékfizetési kötelezettségének – a letelepedése szerinti ország vagy az ajánlatkérő székhelye szerinti ország jogszabályai alapján – nem tett eleget, kivéve, ha megfizetésére halasztást kapott;

Igazolás módja: Ajánlattevőnek nyilatkoznia szükséges, hogy nem áll a fenti kizáró okok hatálya alatt.

 

Az ajánlatok beadása, az ajánlatok formája:

Az ajánlatot papír alapon 1 eredeti példányban és 1 db CD, vagy DVD formátumban, írásban, zártan kell benyújtani az ajánlattételi határidő lejártáig. A postán benyújtott ajánlatot az ajánlatkérő akkor tekinti határidőre benyújtottnak, ha annak kézhezvételére az ajánlattételi határidőig sor kerül, az ajánlat illetve az azzal kapcsolatos postai küldemények elvesztéséből eredő kockázat az ajánlattevőt terheli.

 

Az ajánlatok formája és aláírása:

Az ajánlat eredeti példányát zsinórral, lapozhatóan össze kell fűzni, a csomót matricával az ajánlat első vagy hátsó lapjához rögzíteni, a matricát le kell bélyegezni, vagy az ajánlattevő részéről erre jogosultnak alá kell írni, úgy hogy a bélyegző, illetőleg az aláírás legalább egy része a matricán legyen.

Az ajánlatban lévő, minden – az ajánlattevő vagy alvállalkozó, vagy a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet által készített – dokumentumot (nyilatkozatot) a végén alá kell írnia az adott gazdálkodó szervezetnél erre jogosult(ak)nak, személynek, vagy személyeknek.

Az ajánlat minden olyan oldalát, amelyen – az ajánlat beadása előtt – módosítást hajtottak végre, az adott dokumentumot aláíró személynek vagy személyeknek a módosításnál is kézjeggyel kell ellátnia.

Az ajánlattevő csatolja az ajánlatban aláíró személy aláírási címpéldányát /aláírás – mintáját/ (továbbiakban: címpéldány). A címpéldány lehet másolat is, a kiállítás dátuma nincs határidőhöz kötve. Amennyiben az ajánlatot a képviseletre jogosult személy meghatalmazása alapján más személy látja el kézjegyével, úgy a meghatalmazásról legalább teljes bizonyító erejű magánokirat szükséges.

Az Ajánlatkérő az általa az eljárás bármely szakaszában az Ajánlattevő által megjelölt kapcsolattartó személy(ek) e-mail címére küldött bármilyen üzenetet, dokumentumot a sikeres elküldés pillanatában az Ajánlattevő illetőleg valamennyi közös Ajánlattevő részére joghatályosan kézbesítettnek tekinti.

Amennyiben a dokumentáció előírásai ellenére az Ajánlattevő olyan telefax, e-mail elérhetőséget ad meg, amely valamely, a fogadó (ajánlattevői) oldal hibája miatt nem érhető el, vagy a készülék nem képes a küldendő üzenet fogadására az Ajánlattevő jogszerűen nem kifogásolhatja a kézbesítés ezen eltérő formáját és időbeliségét.

Az ajánlatok felbontása:

Bonyolító az ajánlatok bontását az ajánlattételi határidő lejártának időpontjában kezdi meg. A bontás mindaddig tart, amíg a határidő lejártáig benyújtott összes ajánlat felbontásra nem kerül.

Az ajánlatok bontásán jelen vannak az ajánlatkérő részéről érintett személyek és – ajánlatkérői döntésétől függően – meghívott személyek.

Az ajánlatok felbontásakor ismertetésre és rögzítésre kerül a pályázók neve, címe, valamint megajánlott ár.

Egyebek:

 • A táblázatban szereplő készítmények mennyisége tájékoztató jellegű, az elmúlt egy éves forgalmi adatok alapján készült.
 • Költségviselés: Az ajánlat elkészítésével és benyújtásával kapcsolatban felmerülő összes költség az ajánlattevőt terheli, az eljárás eredményétől függetlenül.

Az ajánlattevők ajánlataikat saját kockázatukra készítik el.

 • Ajánlattevő nyilatkozzon arról, hogy a nem támogatott termékek esetében a megjelölt árakat a szerződés teljes tartama alatt garantálja-e (nem emeli).
 • A szerződés megkötése előtt az ajánlatokat Szentes Város Jogi, Ügyrendi és Közbeszerzési Bizottsága véleményezi.
 • Ajánlati kötöttség minimális időtartama: 30 nap.
 • A Kiíró fenntartja magának a jogot, hogy:
 • a pályázati eljárást indokolás nélkül eredménytelennek nyilvánítsa,
 • a nyertes pályázó visszalépése esetén a pályázat soron következő helyezettjével kössön szerződést,
 • szükség esetén a pályázótól az ajánlat lényegét nem érintő technikai-formai kérdésekben, írásban felvilágosítást kérjen a nem egyértelmű kérdések tisztázása érdekében.

 

Amennyiben az idén, korábban eredménytelennek nyilvánított pályázatra nyújtott be pályázatot, úgy nem szükséges újra csatolnia a 8. pontban felsorolt iratokat. Erről elegendő nyilatkoznia.

 

Benyújtási határidő: 2017. június 23. 8:00 óra

A benyújtás helye: Dr. Sipos Ferenc Parkerdő Otthon

Cím: Szentes, Kováts Károly u. 3.

Eredményhirdetés: Ajánlatkérő külön eredményhirdetést nem tart, nyertes ajánlattevőt e-mailen értesíti az eljárás eredményéről, s a szerződéskötés idejéről és módjáról.

A szolgáltatás a nyertes pályázóval szerződéskötés után, várhatóan 2017. július 01-től nyújtható.

Pályázati kiírás gyógyszer beszerzésre --> Fájl mérete:129.56 KB Letöltések száma: 53

Verzió:
Terméklista 2017 --> Fájl mérete:145 KB Letöltések száma: 121

Verzió: