HURO SPORTTOURISM

Szentes Város Sportturisztikai Projektje: HURO 1101/172/2.1.3

Kategória

 RSS hírek a Szentes.hu-ról

Klauzál óvoda DAOP

Építési szabályzat

IVS

Renergy

Ipari Park fejlesztése

DAOP-1.1.1/A_2-09-2010-0001

Norvég projekt

HURO – HELP projekt

HURO 1001/030/2.4.2.

HURO/1001/226/2.1.2

A projekt kódja: HURO/1001/226/2.1.2

“Éjjeli menedék” bővítése

TIOP-3.4.2-11/1-2012-0111

SZIGSZ intézményvezetői pályázat

Szentes

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete (6600 Szentes, Kossuth tér 6.) a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján  pályázatot hirdet  a Szentesi Intézmények Gazdasági Szervezete intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Munkakör: gazdasági ügyintéző

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A magasabb vezetői megbízás időtartama: A vezetői megbízás határozott időre,  5 évre szól, 2017. július 01-től 2022. június 30.  

A munkavégzés helye: 6600 Szentes, Vásárhelyi út 12.

Az intézményvezető által ellátandó lényeges feladatok:    

A költségvetési szerv vezetője felelős a közfeladatok jogszabályban, alapító okiratban, belső szabályzatban foglaltaknak megfelelő ellátásáért, valamint a költségvetési szerv számára jogszabályban előírt kötelezettségek teljesítéséért. Részt vesz az intézmény gazdasági, pénzügyi, számviteli tevékenységének (különösen a költségvetés tervezésével, gazdálkodással, számvitellel, beszámolással, munkaügyi feladatok) végzésében.

Az intézmény dolgozói felett gyakorolja a munkáltatói jogokat.

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • felsőoktatásban szerzett végzettség és emellett
 • ) okleveles könyvvizsgálói vagy államháztartási mérlegképes könyvelői szakképesítés, vagy az engedélyezés szempontjából ezzel egyenértékű szakképesítés; vagy
 • ) gazdasági vezetői, belső ellenőri, érvényesítői, pénzügyi ellenjegyzői – 2012.01.01-től Áht. szerinti ellenjegyzői -, vagy a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 150.§.(1) és (2) bekezdése szerinti feladatok ellátásában költségvetési szervnél szerzett legalább öt éves igazolt szakmai gyakorlat, valamint mérlegképes könyvelői szakképesítés vagy a felsőoktatásban szerzett gazdasági szakképzettség,
 • vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalása,
 • magyar állampolgárság,
 • büntetlen előélet,
 • cselekvőképesség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: – hasonló munkakörben – legalább 3-5 év vezetői tapasztalat

A pályázat részeként benyújtandó:

– részletes szakmai önéletrajz,

– iskolai végzettséget és szakképzettséget igazoló oklevelek másolata,

– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány (büntetlen előélet, nem áll foglalkozástól eltiltás hatálya alatt)

– a pályázónak az intézmény vezetésére, gazdaságos és hatékony működtetésére, fejlesztésére vonatkozó vezetői programja,

– szakmai gyakorlat igazolása,

– a pályázó nyilatkozata, hogy

 • a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul,
 • a pályázat elbírálásában részt vevők a pályázat tartalmát megismerhetik,
 • az előírt vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséget vállalja,
 • nem áll cselekvőképességet kizáró, vagy korlátozó gondnokság alatt,
 • a Kjt. 41-43.§-ban a magasabb vezetővel szemben meghatározott összeférhetetlenség nem áll fenn,
 • a Képviselő-testület a pályázó személyét érintő ügyet nyilvános-, vagy zárt ülésen tárgyalja.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. május  13.

A pályázati kiírással kapcsolatban további információ: a Szentesi Közös Önkormányzati Hivatalban  63/510-309-es telefonszámon kérhető

A pályázatok benyújtásának módja:

A pályázatot postai úton, a pályázatnak Szentes város Önkormányzatának Képviselő-testülete címére történő megküldésével (6600 Szentes, Kossuth tér 6.) lehet benyújtani.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. május 25.

A pályázatról Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete – bizottsági meghallgatást követően – dönt. Személyes meghallgatásra csak a benyújtott írásos pályázatuk alapján alkalmasnak ítélt jelöltek esetében kerül sor.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

www.szentes.hu

www.kozigallas.hu

– Szentesi Élet (városi hetilap)     2017.04.13.

– Délmagyarország (napilap)        2017.04.15.

– Szuperinfo                                     2017.04.13

 

A képviselő-testület a pályázati eljárás eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.

A bejegyzés lejárati ideje: 2017. 05. 20. 06:59 óra